Обавештење о плаћању чланарине за чланове СКС- 15.01.2018.

15. jануар 2018.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Подсећамо Вас на Вашу законску и статутарну обавезу плаћања чланарине, као члана Стоматолошке коморе Србије.

Према члану 11. став 3., 4., и 5. Статута Стоматолошке коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015, 107/2015, 13/2017 и 43/2017) чланство у Комори престаје и неплаћањем чланарине. Уколико члан Коморе не измири дуговања по основу чланарине закључно са 31.12. за текућу годину, дужан је да након упозорења иста измири закључно са 31.03. наредне године. Неизмиривањем обавезе закључно са 31.03. на начин прописан у претходном ставу, престаје чланство у Комори.

Испис из Именика Стоматолошке коморе Србије повлачи и одузимање Лиценце, као и законску обавезу да Стоматолошка комора Србије о томе обавести и надлежне државне органе.

У складу са горе наведеним, подсећамо, Вас да уколико постоји дуговање по основу чланарине, исто измирите, како бисте избегли добијање опомене за неизмирен дуг.

Месечна чланирана износи 800,00 РСД

Износ уплаћене чланарине односно стање на Вашој финансијској картици и висину дуга можете проверити телефонским путем или путем имејла, у огранку у који сте уписани:

- Огранак за подручје града Београда:

Телефон:

+381 (0)11/ 440-98-90
+381 (0)69/ 142-13-02

Адреса електронске поште:

ogranak.bg@stomkoms.org.rs

 

- Огранка за АП Војводину:

Телефон:

+381 (0)21/ 661-53-07
+381 (0)69/ 142-13-04

Адреса електронске поште:

ogranak.ns@stomkoms.org.rs

 

- Огранак за западну и централну Србију:

Телефон:

+381 (0)34/ 631-44-84
+381 (0)69/ 142-13-03

Адреса електронске поште:

ogranak.kg@stomkoms.org.rs


- Огранак за југоисточну Србију и К и М:

Телефон:

+381 (0)18/ 519-600
+381 (0)69/142-13-05

Адреса електронске поште:

ogranak.ni@stomkoms.org.rs

 

Уплата чланарине се врши на рачун огранка Коморе у који је уписан доктор стоматологије и то тако што је:

Сврха уплате - навести месец-е за које се врши уплата

Позив на број - ИД број ( број из решења о упису)

Рачун уплате:
- Огранак за подручје града Београда: 105-51035-87 код АИК банке
- Огранка за АП Војводину: 105-530008-29 код АИК банке
- Огранак за западну и централну Србију: 105-51037-81 код АИК банке
- Огранак за југоисточну Србију и К и М: 105-51036-84 код АИК банке

 Стоматолошка комора Србије