Članarina

3. Jun 2014.

Članarina od 800 dinara uplaćuje se na račun Ogranka Komore.

Članarinu ne plaćaju nezaposleni stomatolozi.

Članarinu plaćaju svi doktori stomatologije zaposleni u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, osnivači privatne prakse i zaposleni članovi doktori stomatologije koji ne obavljaju zdravstvenu delatnost.

Uplata članarine se vrši na račun Ogranka Komore u koji je upisan doktor stomatologije i to tako što je:

Svrha uplate - navesti mesec-e za koje se vrši uplata

Poziv na broj - ID broj ( broj iz rešenja o upisu)

Račun uplate:
- Ogranak za područje grada Beograda: 105-51035-87 kod AIK banke
- Ogranka za AP Vojvodinu: 105-530008-29 kod AIK banke
- Ogranak za zapadnu i cenctralnu Srbiju: 105-51037-81  kod AIK banke
- Ogranak za jugoistočnu Srbiju i K i M: 105-51036-84  kod AIK banke

Prema članu 11. stav 3., 4., i 5.  Statuta Stomatološke komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015 i 107/2015) članstvo u komori prestaje i neplaćanjem članarine.

Ukoliko član komore ne izmiri dugovanja po osnovu članarine zaključno sa 31.12. za tekuću godinu, dužan je da nakon upozorenja ista izmiri zaključno sa 31.03. naredne godine.

Neizmirivanje obaveze zaključno sa 31.03. na način propisan u prethodnom stavu, prestaje članstvo u komori.

Članarina - primeri uplatnica

Uplatnica za ogranak BEOGRAD

Uplatnica za ogranak VOJVODINA

Uplatnica za ogranak JUGOISTOČNA SRBIJA I KIM

Uplatnica za ogranak ZAPADNA I CENTRALNA SRBIJA